Hotărârea nr. 227/2006

Hotãrârea nr. 227 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 227

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Administratie publicã, juridic-contencios prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Municipiului Ploiesti;

având în vedere modificãrile survenite în functionarea consiliilor locale, modificãri impuse de Legea nr. 215/2001 modificatã si completatã de Legea nr. 286/2006, si Ordonanta Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, actualizatã;

în temeiul prevederilor art. 38, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, modificatã si completatã;

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Regulamentul de Organizare si  Functionare al Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, conform anexei ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Incepând cu data prezentei orice prevedere contrarã îsi înceteazã valabilitatea.

Art. 3

Directia Administratie publicã, juridic-contencios va aduce la cunostinta celor interesati, prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 16 octombrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu