Hotărârea nr. 226/2006

Hotãrârea nr. 226 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Ploiesti în calitate de observatori în comisia pentru desfãsurarea concursului în vederea numirii directorilor si directorilor adjuncti din unitãtile de învãtãmânt preuniversitar

HOTÃRÂREA Nr.  226

privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Ploiesti în calitate de observatori

în comisia pentru desfãsurarea concursului în vederea numirii directorilor si directorilor adjuncti

din unitãtile de învãtãmânt preuniversitar

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar si Raportul de specialitate al Directiei Administratie publicã, juridic-contencios prin care se propune numirea unor observatori din cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploiesti în comisia pentru desfãsurarea concursului în vederea numirii directorilor si directorilor adjuncti din unitãtile de învãtãmânt preuniversitar;

având în vedere propunerile formulate în plenul sedintei Consiliului Local al Municipiului Ploiesti din data de 16 octombrie 2006;

tinând cont de adresa Inspectoratului Scolar Judetean nr. 3714/29.09.2006 înregistratã la Primãria Municipiului Ploiesti în data de 5.10.2006 sub nr. 2378 prin care este invitat sã participe, în calitate de observator, un reprezentant al Consiliului Local;

având în vedere prevederile art. 145 alin.1, 2 si 7 din Legea învãtãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si ale art. 20-23 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, modificatã si completatã;

luând în considerare prevederile art. 14 alin.3 si 21 alin.6, 7 si 9 din Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetãrii nr. 3142/2006 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitãtile de învãtãmânt preuniversitar de stat;

în conformitate cu art. 38 alin. 1 si 2, pct. 6, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã numirea doamnei Iulia Dosaru si domnului Augustin Mitu ca reprezentanti ai Consiliului Local al Municipiului Ploiesti în calitate de observatori în comisia pentru desfasurarea concursului în vederea numirii directorilor si directorilor adjuncti din unitãtile de învãtãmânt preuniversitar.

Art. 2

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 16 octombrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu