Hotărârea nr. 225/2006

Hotãrârea nr. 225 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 112/2006

HOTÃRÂREA Nr. 225

privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 112/2006

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar al Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Administratie publicã, juridic-contencios prin care se propune modificarea comisiei de revizuire a contractul de concesiune cu S.C. Dalkia Termo Prahova S.A. Ploiesti;

luând la cunostintã demisia din functia de consilier local al Municipiului Ploiesti a domnului Cãtãlin Popescu, înregistratã la Primãria Municipiului Ploiesti sub nr. 12202/02.10.2006;

având în vedere propunerea formulatã în plenul sedintei Consiliului Local al Municipiului Ploiesti din data de 16 octombrie 2006;

tinând cont de prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitãtilor economice de stat ca regie autonomã si societãti comerciale, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38 al. 3 lit. c, 46 (1) si 55 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã modificarea comisiei speciale a Municipiului Ploiesti de revizuire a contractului de concesiune cu S.C. Dalkia Termo Prahova S.A. Ploiesti, în sensul înlocuirii domnului Popescu Cãtãlin cu dl. Ion Rusu.

Art. 2

Celelalte prevederi ale Hotãrârii nr. 112/2006 rãmân neschimbate.

Art. 3

Directia Administratie publicã, juridic–contencios va comunica prezenta hotãrâre persoanelor interesate.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 16 octombrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu