Hotărârea nr. 224/2006

Hotãrârea nr. 224 privind demisia din functia de consilier local a domnului Cãtãlin Popescu

HOTĂRÂREA Nr. 224

privind demisia din functia de consilier local a domnului Cãtãlin Popescu

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Administratie publicã, juridic-contencios prin care se se ia act de demisia din functia de consilier local al domnului Cãtãlin Popescu;

luând la cunostintã demisia din functia de consilier local al Municipiului Ploiesti a domnului Cãtãlin Popescu, înregistratã la Primãria Municipiului Ploiesti sub nr. 12202/02.10.2006;

luând în considerare prevederile art. 9 alin. 2 lit. a si art. 10 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, modificatã si completatã;

în temeiul art. 38 alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Ia act de demisia domnului Catalin Popescu din functia de consilier local al Municipiului Ploiesti.

Art. 2

Declara vacant mandatul de consilier local, urmare a demisiei domnului Catalin Popescu.

Art. 3

Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 16 octombrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu