Hotărârea nr. 223/2006

Hotãrârea nr. 223 privind transmiterea în administrarea Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova a unui imobil situat în strada Cosminele nr. 11A

HOTÃRÂREA Nr. 223

privind transmiterea în administrarea Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova

a unui imobil situat în strada Cosminele nr. 11A

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu prin care se propune transmiterea în administrarea Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova a terenului în suprafatã de 1.018 mp., situat în strada Cosminele nr. 11A  în vederea construirii sediului;

având în vedere Scrisoarea nr. 11122/01.09.2006 a Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova, prin care se solicitã atribuirea terenului în suprafatã de 1.018 mp.,  situat în strada Cosminele nr. 11A pentru a servi drept sediu institutiei;

în baza art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38, alin. (5), litera a si art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã scoaterea din administrarea Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti si transmiterea în administrarea Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova a terenului, proprietate publicã a Municipiului Ploiesti, în suprafatã de 1.018 mp. situat în strada Cosminele nr. 11A în vederea construirii sediului institutiei, teren ce se identificã în planul de situatie, Anexa nr. 1 ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Transmiterea în administrare se face pe durata existentei constructiei, în conditiile ce vor fi stabilite prin contractul de administrare.

Art. 3

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã negocieze si sã semneze contractul de administrare ce va fi încheiat cu Agentia pentru Protectia Mediului Prahova.

Art. 4

Directia de Patrimoniu din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 5

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios va aduce la cunostintã celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 29 septembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Ioan Rusu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu