Hotărârea nr. 221/2006

Hotãrârea nr. 221 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Schimbare destinatie zonã (din zonã unitãti industriale nepoluante în zonã de locuinte si servicii comert), Strada Gageni nr. 109, Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 221

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Schimbare destinatie zonã (din zonã unitãti industriale nepoluante în zonã de locuinte si servicii comert), Strada Gãgeni nr. 109, Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar si a domnilor consilieri Daniel Savu, Sorin Chivu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea Constantinescu Matia Anton, Constantinescu Matia Anton Daniel, Constantinescu Matia Eugen Iulian, Bolat Florica Liliana, Poescu Marilena Solanj, Dragota Georgeta, Planul urbanistic de detaliu Schimbare destinatie zonã (din zonã unitãti industriale nepoluante în zonã de locuinte si servicii comert), Strada Gãgeni nr. 109, Ploiesti;

în baza Legii nr. 50/1991, republicatã în 2004, modificatã si completatã cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului;

în temeiul art. 38 (5), lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Planul urbanistic de detaliu Schimbare destinatie zonã (din zonã unitãti industriale nepoluante în zonã de locuinte si servicii comert), Strada Gãgeni nr. 109, Ploiesti, la solicitarea Constantinescu Matia Anton, Constantinescu Matia Anton Daniel, Constantinescu Matia Eugen Iulian, Bolat Florica Liliana, Poescu Marilena Solanj, Dragota Georgeta, cu conditia respectarii Avizului nr. 458 din 23.08.2006 al C.T.U.A.T., anexat prezentei hotãrâri. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. se afla in intravilan si este proprietatea beneficiarilor.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevãzut la art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generala de Dezvoltare Urbana va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 29 septembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Ioan Rusu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu