Hotărârea nr. 22/2006

Hotararea nr. 22 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii

HOTÃRÂREA Nr. 22

privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în solutionarea cererilor de locuintã

si în repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate închirierii

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã si a domnilor consilieri Cont Adriana, Moraru Gheorghe, Manea Antoneta, Teodorescu Iulian si Dosaru Iuliana si Raportul de specialitate al Serviciului Evidenta Patrimoniu din cadrul Directiei Patrimoniu prin care se propune aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în solutionarea cererilor de locuinte si în repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate închirierii;

în baza  Hotãrârii nr. 816/2005 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor  Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 962/2001;

având în vedere Avizul favorabil nr. 3219/DGDC/10.01.2006 al Directiei Generale de Dezvoltare în Constructii din Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

tinând cont de prevederile Legii nr. 114/1996, Legea locuintei, cu modificãrile si  completãrile ulterioare si a Hotãrârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei;

în temeiul art. 38, lit. g si s din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în solutionarea cererilor de locuintã si în repartizarea locuintelor pentru tineri destinate închirierii,  ce vor fi  aplicate începand cu anul 2006, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Aprobã constituirea Comisiei sociale pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuinte pentru tineri în componenta prevazutã în Anexa nr. 2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 3

Directia Patrimoniu si Comisia nominalizata la art. 2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.   

Art. 4

Directia Administratie Publica, Juridic Contencios va aduce la cunostiinta  publica prevederile prezentei hotarari.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu