Hotărârea nr. 218/2006

Hotãrârea nr. 218 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Construire show-room si atelier service P+1, împrejmuire, bransamente utilitãti, platforme auto, Centura de Est nr. 48 si T 12, A 166/30, Ploiesti

HOTĂRÂREA Nr. 218

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Construire show-room si atelier service P+1, împrejmuire, bransamente utilitãti, platforme auto, Centura de Est nr. 48 si T 12, A 166/30, Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar si a domnilor consilieri Daniel Savu, Sorin Chivu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. DI-BAS AUTO S.R.L., Planul urbanistic de detaliu Construire show-room si atelier service P+1, împrejmuire, bransamente utilitati, platforme auto, Centura de Est nr. 48 si T 12, A 166/30, Ploiesti;      

în baza Legii nr. 50/1991, republicatã în 2004, modificatã si completatã cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului;

în temeiul art. 38 (5), lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Planul urbanistic de detaliu Construire show-room si atelier service P+1, împrejmuire, bransamente utilitati, platforme auto, Centura de Est nr. 48 si T 12, A 166/30, Ploiesti, la solicitarea S.C. DI-BAS AUTO S.R.L., cu conditia respectarii Avizului nr. 457 din 23.08.2006 al C.T.U.A.T., anexat prezentei hotãrâri. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. se afla in intravilan si este proprietatea beneficiarului.     

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevãzut la art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generalã de Dezvoltare Urbanã va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publicã Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 29 septembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Ioan Rusu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu