Hotărârea nr. 216/2006

Hotãrârea nr. 216 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 60/28.02.2006 pentru aprobarea Planului urbanistic de detaliu Construire birouri si spatiu comercial D+P+M, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 104, Ploiesti

HOTĂRÂREA Nr. 216

privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 60/28.02.2006 pentru aprobarea Planului urbanistic de detaliu  Construire birouri si spatiu comercial D+P+M, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 104,  Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar si a domnilor consilieri consilieri Daniel Savu, Sorin Chivu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbana prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. BACOSMI IMPEX S.R.L., modificãrile Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 60/28.02.2006 Planul urbanistic de detaliu Construire birouri si spatiu comercial D+P+E+M, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 104, Ploiesti; 

în baza Legii nr. 50/1991, republicatã in 2004, modificatã si completatã cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului;

în temeiul art. 38 (5), lit. c din Legea  nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã modificarea art. 1 din Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 60/28.02.2006 care va avea urmãtorul continut:

Aprobã Planul urbanistic de detaliu Construire birouri si spatiu comercial D+P+E+M, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 104, Ploiesti, la solicitarea S.C. BACOSMI IMPEX S.R.L. 

Art. 2

Celelalte prevederi ale Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 60/28.02.2006 rãmân neschimbate.

Art. 3

Directia Generalã de Dezvoltare Urbanã va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publicã Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 29 septembrie 2006 

 

Presedinte de sedintã,

Ioan Rusu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu