Hotărârea nr. 215/2006

Hotãrârea nr. 215 privind concesionarea unei suprafete de teren situatã în str. Ramurei, nr. 1, cãtre dl. Posteucã Romulus în vederea extinderii constructiei existente pentru realizarea unui trotuar de protectie si a unei rigole de scurgere a apei

HOTÃRÂREA Nr. 215

privind concesionarea unei suprafete de teren situatã în str. Ramurei, nr. 1, cãtre dl. Posteucã Romulus în vederea extinderii constructiei existente pentru realizarea unui trotuar de protectie si a unei rigole de scurgere a apei

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a d-lui. primar Emil Calotã si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu, prin care se propune concesionarea terenului în suprafatã de 12,50 mp., situatã în str. Ramurei nr. 1, cãtre dl. Posteucã Romulus, în vederea extinderii constructiei existente pentru realizarea unui trotuar de protectie si a unei rigole de scurgerea apei;

având în vedere prevederile Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobatã prin Legea nr. 108/2004, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în baza articolului 15 litera e din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrãrilor de constructii, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul articolului 38 aliniatul 5 literele a si b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, modificatã si completatã prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiesti a terenului în suprafatã de 12,50 mp., alãturat proprietãtii d-lui. Posteucã Romulus din str. Ramurei nr. 1, identificat în planul de situatie anexat la prezenta hotãrâre.

Art. 2

Insuseste Raportul de evaluare a terenului în suprafatã de 12,50 mp., situat în Ploiesti, str. Ramurei nr. 1, întocmit de Oficiul Public Proiect.

Art. 3

Aprobã concesionarea directã a terenului prevãzut la art. 1 cãtre dl. Posteucã Romulus pe o perioadã de 49 ani cu drept de prelungire, în vederea extinderii constructiei existente.

Art. 4

Stabileste ca valoarea concesiunii în sumã de 827,00 euro sã fie recuperatã în termen de 25 ani, rezultând o redeventã anualã de 33,08 euro ce va fi achitatã pe toatã perioada concesiunii.

Plata se va face anual, în lei, pânã la data de 15 ale ultimei luni din primul trimestru, la cursul euro comunicat de Banca Nationalã a României din ziua efectuãrii plãtii.

Art. 5

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã semneze contractul de concesiune în conditiile stabilite la art. 3 si 4 din prezenta hotãrâre.

Art. 6

Directia Patrimoniu va aduce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 7

Directia Administratie Publicã Juridic Contencios, va aduce la cunstintã celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 29 septembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Ioan Rusu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu