Hotărârea nr. 214/2006

Hotãrârea nr. 214 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 35/2006 privind darea în folosintã gratuitã a terenurilor pentru construirea de sãli de sport de catre Compania Nationalã de Investitii S.A.

HOTÃRÂREA Nr. 214

 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 35/2006 privind darea în folosintã gratuitã a terenurilor

pentru construirea de sãli de sport de cãtre Compania Nationalã de Investitii S.A.

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului domnul primar si Raportul de specialitate al Directiei Tehnice a Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, prin care se propune modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 35/2006 privind atribuirea în folosintã gratuitã a unor terenuri cãtre Compania Nationalã de Investitii S.A.;

în baza prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 de înfiintare a Companiei Nationale de Investitii “C.N.I”. S.A.;

având în vedere prevederile art. 1 punctul 3 din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea constructiilor;

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. c si alin. 6 lit. a pct. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Articol unic:

Aprobã modificarea art. 1 al Hotãrârii Consiliului Local nr. 35/01.02.2006 în sensul cã pentru construirea unei sãli de sport în incinta Scolii nr. 8 (str. Laurilor nr. 2A) suprafata ce urmeazã a fi datã în folosinta Companiei Nationale de Investitii S.A. este de 3.300 mp. teren, conform planului de situatie, anexa la prezenta.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 29 septembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Ioan Rusu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu