Hotărârea nr. 213/2006

Hotãrârea nr. 213 privind transformarea unor posturi ocupate de functionari publici si personal contractual care au absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care îsi desfãsoarã activitatea

HOTÃRÂREA Nr. 213

privind transformarea unor posturi ocupate de functionari publici si personal contractual

care au absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care îsi desfãsoarã activitatea

         

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Resurse Umane, Relatii cu Publicul, prin care se propune transformarea unor posturi ocupate de functionari publici si personal contractual care au absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care îsi desfãsoarã activitatea;

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanta de urgentã nr. 2/2006, care stipuleazã cã absolventii învãtãmântului superior de lungã duratã, care la data trecerii pe functia corespunzãtoare studiilor absolvite, erau încadrati pe functii cu nivel de studii inferior, se încadreazã pe functia si clasa corespunzãtoare studiilor absolvite, asigurându-se o crestere de pânã la 20% a salariului de bazã avut;

          în temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publicã localã coroborata cu Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã modificarea art. 2 din Hotãrârea Consiliului Local nr. 178/2005 în sensul transformãrii unor posturi astfel:

-       un post de referent – clasa III, grad profesional superior, treapta de salarizare 1 în post de consilier – clasa I, grad profesional principal , treapta de salarizare 1 în cadrul Biroului Comunicare Promovare

-       un post de subinginer grad profesional I-A în post de inspector de specialitate grad profesional I în cadrul Biroului Juridic si legislatie specialã.

Art. 2

Incepând cu data de 01.09.2006 statul de functii se modificã corespunzãtor prevederilor de la alin. 1.

Art. 3

Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4

Prevederile Hotãrârii Consiliului Local nr. 178/2005 se modificã conform prezentei.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 29 septembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Ioan Rusu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu