Hotărârea nr. 211/2006

Hotãrârea nr. 211 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiesti pe anul 2006

HOTÃRÂREA Nr. 211

privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiesti pe anul 2006

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

          vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se propune rectificarea bugetului pe anul 2006;

având în vedere prevederile Legii nr. 379/2005 – Legea bugetului de stat pe anul 2006 si Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 – Ordonanta privind finantele publice locale aprobatã prin Legea nr. 108/2004, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38 alin. 4 lit. a si art. 46 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiesti pe anul 2006, conform Anexei nr. 1 (venituri – cheltuieli) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Aprobã rectificarea listei de investitii pe anul 2006, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si ale ordonatorilor tertiari de credite se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 29 septembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Ioan Rusu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu