Hotărârea nr. 210/2006

Hotãrârea nr. 210 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti

HOTĂRÂREA Nr. 210

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006

al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul  de specialitate al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006;

având în vedere prevederile Legii nr. 379/2005 – Legea bugetului de stat pe anul 2006 si Ordonantei de Urgentã a Guvernului privind finantele publice locale nr. 45/2003 aprobatã prin Legea nr. 108/2004, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38, alin. 4 lit. a si art. 46, alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti, conform Anexelor nr. 1 si nr. 2 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si ale Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 29 septembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Ioan Rusu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu