Hotărârea nr. 21/2006

Hotararea nr. 21 privind completarea obiectului de activitate al Serviciului Public Politia Comunitara a Municipiului Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 21

privind completarea obiectului de activitate al Serviciului Public Politia Comunitarã a Municipiului Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar si Raportul de specialitate al Politiei Comunitare Ploiesti prin care se propune completarea obiectului de activitate al Politiei Comunitare, în sensul organizãrii cursurilor de formare profesionalã pentru agentii comunitari proprii, precum si pentru cei din institutii similare;

în conformitate cu prevederile art. 11 alineatul 2 din Legea nr. 371/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare si a Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 222/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare  a Municipiului Ploiesti;

în baza prevederilor art. 25 din Hotararea Consiliului Local nr.13/2005 privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 222/2004 referitoare la înfiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare Ploiesti;

în baza prevederilor Legii nr. 188/1999 privind statutul functionarului public, cu modificãrile si completãrile ulterioare si a prevederilor Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii;

în temeiul Hotararii de Guvern nr. 2295/2004 referitoare la Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Politiei Comunitare;

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. q din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã completarea obiectului de activitate al Politiei Comunitare Ploiesti în sensul organizãrii cursurilor de formare profesionalã pentru agentii comunitari proprii precum si pentru cei din institutii similare.

Art. 2

Serviciul Public Politia Comunitarã Ploiesti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 3

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu