Hotărârea nr. 209/2006

Hotãrârea nr. 209 privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 209

privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006

al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti prin care se propune bugetul pe anul 2006 si lista de investitii;

luând în considerare dezbaterile din sedinta ordinara a Consiliului Local în care s-a propus aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectului de investitii Construire pistã biciclete;

având în vedere prevederile Legii nr. 379/19.12.2005 – Legea bugetului de stat pe anul 2006, a Legii nr. 380/19.12.2005 – Legea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2006 si a Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38, alin. 4, lit. a si art. 46, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 – Legea privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã documentatia tehnico-economicã a obiectivului de investitii Construire pistã biciclete conform Anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Aprobã bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti conform Anexei nr. 2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 3

Aprobã lista de investitii pe anul 2006 rectificatã a Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, conform Anexelor nr. 3, nr. 4 si nr. 5  care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 4

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si ale Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 29 septembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Ioan Rusu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu