Hotărârea nr. 208/2006

Hotãrârea nr. 208 privind aprobarea pretului local al energiei termice facturate populatiei în Municipiul Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 208

privind aprobarea pretului local al energiei termice facturate populatiei în Municipiul Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar precum si Raportul de specialitate comun al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti si Directiei Economice, prin care se propune aprobarea pretului local de referintã pentru energia termicã furnizatã populatiei în Municipiul Ploiesti;

în conformitate cu art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintã pentru energia termicã furnizatã populatiei prin sisteme centralizate;

în conformitate cu art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare precum si ale art. 11 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia, modificatã de Legea nr. 241/2003;

luând act de adresa Autoritãtii Nationale de Reglementare în domeniul energiei nr. 2975/10.08.2006 prin care pretul local de referintã a fost avizat la suma de 112,43 lei/Gcal;

în temeiul art. 38 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Mentinerea pretului local al energiei termice facturate populatiei la nivelul valorii de 107,5 lei/Gcal.

Art. 2

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se însãrcineazã Directia Economicã a Primãriei Municipiului Ploiesti, Regia Autonomã de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti si S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.

Art. 3

Prevederile prezentei hotãrâri vor fi aduse la cunostintã publicã.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 29 septembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Ioan Rusu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu