Hotărârea nr. 207/2006

Hotãrârea nr. 207 privind achizitionarea imobilului Casa Cãsãtoriilor, situat în Ploiesti, B-dul. Independentei nr. 15

HOTÃRÂREA Nr. 207

privind achizitionarea imobilului Casa Cãsãtoriilor, situat în Ploiesti, B-dul. Independentei nr. 15

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate comun al Directiei Patrimoniu si al Directiei Administratie Publicã, Juridic-Contencios, prin care se propune achizitionarea imobilului Casa Casatoriilor situat în Ploiesti, B-dul. Independentei nr. 15;

luând în considerare prevederile art. 17 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicatã si actualizatã si ale Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, actualizatã;

având în vedere dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia, modificatã si completatã si Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, aprobatã prin Legea nr. 108/2004;

în temeiul prevederilor art. 38, alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã achizitionarea imobilului situat în Ploiesti, Bdul. Independentei nr. 15  cu destinatia Casa Casatoriilor  (vezi Anexa nr. 1).

Art. 2

Insuseste Raportul de evaluare al imobilului din Bdul. Independentei nr. 15 întocmit de Oficiul Public Proiect din care a reiesit cã valoarea imobilului la data de 14.07.2006 este de 535.125 euro, pret de pornire.

Art. 3

Valoarea imobilului stabilitã la art. 2 reprezintã pretul de pornire al negocierii cu proprietarii imobilului în baza dreptului de preemtiune stabilit de lege.

Art. 4

Pretul rezultat în urma negocierii va fi supus aprobãrii Consiliului Local.

Art. 5

Cheltuielile de încheiere a contractului de vânzare-cumpãrare vor fi suportate de cumpãrãtor si se suportã din bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Art. 6

Numeste comisia care va negocia achizitionarea imobilului, în conditiile art. 2 si 3 din prezenta, formatã din 5 membri, în urmãtoarea componentã:

-         Augustin Mitu – consilier local

-         Florin Sicoie – consilier local

-         Elena Trican – consilier local

-         Marcel Toma – consilier local

-         Gheorghe Bratosin – Director al Directiei Patrimoniu din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti

Art. 7

Prevederile prezentei hotãrâri vor fi aduse la îndeplinire de Directia Patrimoniu si Directia Administratie Publicã, Juridic, Contencios.

Art. 8

Directia Administratie Publicã, Juridic, Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 6 septembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Simona Schnelbach

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu