Hotărârea nr. 203/2006

Hotãrârea nr. 203 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Extindere locuintã P+M, strada 13 Septembrie nr. 38, Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 203

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu

Extindere locuintã P+M, Strada 13 Septembrie nr. 38, Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar si a domnilor consilieri Daniel Savu, Sorin Chivu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã prin care se propune spre aprobare, la solicitarea doamnei Dobre Mihaela, Planul urbanistic de detaliu Extindere locuintã P+M, Strada 13 Septembrie nr. 38, Ploiesti;           

în baza Legii nr. 50/1991, republicatã în 2004, modificatã si completatã cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului;

în temeiul art. 38 (1), 38 (2) pct. c lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Planul urbanistic de detaliu Extindere locuintã P+M, Strada 13 Septembrie nr. 38, Ploiesti, la solicitarea doamnei Dobre Mihaela, cu conditia respectarii Avizului nr. 435 din 11.07.2006 al C.T.U.A.T.  anexat prezentei hotãrâri. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. se aflã în intravilan si este proprietatea beneficiarului.       

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevãzut la art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generalã de Dezvoltare Urbanã va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publicã Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 31 august 2006

 

Presedinte de sedintã,

Ion Rusu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu