Hotărârea nr. 200/2006

Hotãrârea nr. 200 privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 102/28 aprilie 2006 a Planului urbanistic de detaliu Construire birouri si parcãri D+P+2E, strada Trei Ierarhi nr. 9-11, Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 200

privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 102 din 28 aprilie 2006 a Planului urbanistic de detaliu Construire birouri si parcãri D+P+2E, strada Trei Ierarhi nr. 9-11, Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar si a domnilor consilieri Daniel Savu, Sorin Chivu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. SYRONI PROD S.R.L., a modificãrilor si completãrilor Hotãrârii Consiliului Local nr. 102 din 28 aprilie 2006 a Planului urbanistic de detaliu Construire birouri si parcãri D+P+2E, strada Trei Ierarhi nr. 9-11, Ploiesti;

în baza Legii nr. 50/1991, republicatã în 2004, modificatã si completatã cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului;

în temeiul art. 38 (1), 38 (2) pct. c lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã modificãrile si completãrile aduse Hotãrârii Consiliului Local nr. 102 din 28 aprilie 2006 privind Planul urbanistic de detaliu Construire birouri si parcãri D+P+2E, strada Trei Ierarhi nr. 9-11, Ploiesti, la solicitarea S.C. SYRONI PROD S.R.L., cu conditia respectarii Avizului nr. 434 din 11.07.2006 al C.T.U.A.T., anexat prezentei hotãrâri. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. se aflã în intravilan si este proprietatea beneficiarului.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevãzut la art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generalã de Dezvoltare Urbanã va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publicã Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 31 august 2006

 

Presedinte de sedintã,

Ion Rusu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu