Hotărârea nr. 20/2006

Hotararea nr. 20 privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 20

privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare

al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã si a domnilor consilieri Carmen Dumitru, Ion Eparu, Rãzvan Lungu, Teodor Avramescu si Marcian Popa precum si Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti, prin care se propune modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 132/2004 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti;

în temeiul art. 26 (2) lit. b si art. 29 din Legea nr. 69/2000 privind educatia fizica si sportul, cu modificãrile si completãrile ulterioare, coroborat cu prevederile H.G. nr. 884/ 2001 pentru aprobarea  Regulamentului de punere în aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului;

în temeiul art. 38 lit. i din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aproã modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti, anexã la prezenta hotãrâre.

Art. 2

Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 189/2004 se modificã în mod corespunzãtor prevederilor prezentei hotãrâri.

Art. 3

Clubul Sportiv Municipal Ploiesti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri care va fi comunicatã celor interesati de catre Directia Administratie Publicã Juridic Contencios.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu