Hotărârea nr. 199/2006

Hotãrârea nr. 199 privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 42 din 30 martie 2005 a Planului urbanistic de detaliu Halã materiale de constructii si spatii de prezentare, str. Strandului nr. 182, Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 199

privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 42 din 30 martie 2005 a

Planului urbanistic de detaliu Halã materiale de constructii si spatii de prezentare, str. Strandului nr. 182, Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã  si a domnilor consilieri Daniel Savu, Sorin Chivu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. ALDINI INVESTIMENTI S.R.L a modificãrilor si completãrilor Hotãrârii Consiliului Local nr. 42 din 30 martie 2005 a Planului urbanistic de detaliu Halã materiale de constructii si spatii de prezentare, str. Strandului nr. 182, Ploiesti;

în baza Legii nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia;

în temeiul art. 38 (1), 38 (2), pct. c, lit. c din Legea  nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã modificãrile si completãrile Hotãrârii Consiliului Local nr. 42 din 30 martie 2005 a Planului urbanistic de detaliu Halã materiale de constructii si spatii de prezentare, str. Strandului nr. 182, Ploiesti, la solicitarea S.C. ALDINI INVESTIMENTI S.R.L., cu conditia respectãrii Avizului nr. 440 din 11.07.2006 al C.T.U.A.T.

Terenul care face obiectul acestui P.U.D. se aflã în intravilan, este proprietate privatã conform Contractului de vânzare-cumpãrare  nr. 65/06.02.2006 si are suprafata de 7.000 mp.   

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevãzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generalã de Dezvoltare Urbanã va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publicã Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 31 august 2006

 

Presedinte de sedintã,

Ion Rusu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu