Hotărârea nr. 198/2006

Hotãrârea nr. 198 privind solutionarea cererilor formulate de S.C. HOLCIM (ROMANIA) S.A. pentru avizarea în vederea scutirii de la plata impozitului pe clãdiri a constructiilor de naturã similarã cu cele prevãzute la art. 250, alin. 1, din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

HOTÃRÂREA Nr. 198

privind solutionarea cererilor formulate de S.C. HOLCIM (ROMANIA) S.A. pentru avizarea în vederea scutirii de la plata impozitului pe clãdiri a constructiilor de naturã similarã cu cele prevãzute la art. 250, alin. 1,

din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

 

Consiliul local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Trican Elena, Iancu Ion, Mitu Augustin, Rusu Ioan, Oprea Nicolae, Vasilescu Evelinne si Mateescu Radu si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti cu privire la solutionarea cererilor formulate de S.C. HOLCIM (ROMANIA) S.A. pentru avizarea în vederea scutirii de la plata impozitului pe clãdiri a constructiilor de naturã similarã cu cele prevãzute la art. 250, alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

având în vedere prevederile art. 250, pct. 24 al Hotãrârii Guvernului Romaniei nr. 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

vãzând Procesul-verbal nr. 627047/02.08.2006 al Comisiei constituitã în baza Dispozitiei nr. 462/20.01.2006 a Primarului Municipiului Ploiesti;

vãzând Cererea nr. 608955/31.05.2006 depusã la registratura Serviciului Public Finante Locale Ploiesti de catre S.C. HOLCIM (ROMANIA) S.A. în temeiul art. 38 (1), art. 38 (2) lit. d, art. 46 (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

           

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Avizeazã ca fiind de naturã similarã constructiilor speciale scutite de la plata impozitului pe clãdiri, constructiile prevãzute la art. 250 alin. (1) pct. 11 din  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, coroborate cu prevederile Hotãrârii Guvernului Romaniei nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, constructiile prezentate în Anexa nr. 1, apartinând S.C. HOLCIM (ROMANIA) S.A. cu valoare de inventar de 355.771,69 lei.

Art. 2

Scutirea se va acorda cu data de întâi a lunii urmãtoare aprobãrii prezentei hotãrâri, pe toata durata existentei constructiei pânã intervin alte modificãri.

Art. 3

Anexa nr. 1 face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 4

Serviciul Public Finante Locale Ploiesti va aduce la îndeplinire prezenta  hotãrâre cu privire la societãtile ce detin constructiile prevãzute la art. 1.

Art. 5

Directia Administratie Publicã, Juridic - Contencios a  Primãriei Municipiului Ploiesti va comunica prevederile prezentei hotãrâri celor interesati.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 31 august 2006

 

Presedinte de sedintã,

Ion Rusu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu