Hotărârea nr. 197/2006

Hotãrârea nr. 197 privind închirierea prin licitatie publicã a spatiului cu destinatia de laborator si imagisticã medicalã, situat în Bd. Independentei nr. 14, parter

HOTÃRÂREA Nr. 197

privind închirierea prin licitatie publicã a spatiului cu destinatia de laborator si imagisticã medicalã,

situat în Bd. Independentei nr. 14, parter

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dan Ionitã, Carmen Dumitru, Popa Marcian, Cosma Marcian si Toma Marcel si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu prin care se propune închirierea prin licitatie publicã deschisã, cu strigare, a spatiului cu  destinatia de laborator de radiologie si imagisticã medicalã, aflat în proprietatea privatã a municipiului Ploiesti, situat în B-dul. Independentei nr. 14, parter;

având în vedere prevederile Ordonantei de Urgentã a Guvernului României nr. 45/2003 privind finantele publice locale aprobatã prin Legea nr. 108/2004, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

vãzând prevederile Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 274/2003 cu privire la atribuirea în folosintã gratuitã a unor spatii cu destinatia de cabinete medicale si stabilirea tarifelor lunare pe mp. pentru închirierea spatiilor cu destinatia de cabinete medicale;

având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 38, alin. 5, lit. b si art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã închirierea prin licitatie publicã deschisã, cu strigare, a spatiului cu destinatia de laborator de radiologie si imagisticã medicalã  proprietate privatã a Municipiului Ploiesti situat în Ploiesti, Bd. Independentei nr. 14, parter, în suprafatã de 119,87 mp.

Art. 2

Stabileste ca pretul de pornire al licitatiei publice la 2,00 euro/mp./lunã potrivit Hotãrârii nr. 274/2003 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

Inchirierea se face pentru o perioadã de 3 (trei) ani cu drept de prelungire.

Art. 3

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã numeascã Comisia de licitatie, sã aprobe caietul de sarcini pentru organizarea licitatiei publice deschise si sã semneze contractul de închiriere cu câstigãtorul licitatiei.

Art. 4

Directia Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 5

Directia Administratie Publicã, Juridic - Contencios din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.  

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 31 august 2006

 

Presedinte de sedintã,

Ion Rusu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu