Hotărârea nr. 196/2006

Hotãrârea nr. 196 privind stabilirea unor mãsuri pentru aplicarea legilor proprietãtii

HOTÃRÂREA Nr. 196

privind stabilirea unor mãsuri pentru aplicarea legilor proprietãtii

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã si a domnului consilier Florin Sicoie si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu si al Directiei Administratie Publicã, Juridic-Contencios, prin care se propune stabilirea unor mãsuri pentru aplicarea legilor proprietãtii;

având în vedere Dispozitia nr. 3270/13.06.2006 a Primarului Municipiului Ploiesti prin care se constituie Comisia internã de evaluare;

în baza prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare si ale Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãtii si justitiei, precum si unele mãsuri adiacente, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

luând in considerare prevederile Legii nr. 18/1991, legea fondului funciar, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, ale Legii nr. 1/2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997 , cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia;

în temeiul art. 38, alin. (2) litera f si h si art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Stabileste lista terenurilor disponibile, proprietatea Municipiului Ploiesti, care vor putea fi acordate persoanelor îndreptãtite ca mãsurã reparatorie prin echivalent constând în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent, Anexa nr. 1 ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Prin grija serviciilor de specialitate se va initia procedura de schimbare a destinatiei terenurilor prevãzute în Anexa nr. 1, punctul A.

Art. 2

Aproba trecerea din domeniul public al Municipiului Ploiesti in domeniul privat al acestuia a terenurilor prevazute în Anexa nr. 1, punctul B.

Art. 3

Aprobã ca terenurile disponibile prevãzute la art. 1, evaluate corespunzãtor de cãtre comisia constituitã potrivit Dispozitiei nr. 3270/13.06.2006 a Primarului Municipiului Ploiesti, sã fie acordate persoanelor îndreptãtite  corespunzãtor listei de prioritate ce se va întocmi prin aplicarea criteriilor ce fac obiectul Anexei nr. 2 la prezenta hotãrâre.

Art. 4

Prevederile  prezentei  hotãrâri se vor aplica dupa încheierea actiunii de analizare si solutionare a tuturor notificãrilor înregistrate conform legilor proprietãtii si de fond funciar.

Art. 5

Directia Patrimoniu si Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederillor prezentei hotãrâri.

Art. 6

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti va aduce la cunostintã publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 31 august 2006

 

Presedinte de sedintã,

Ion Rusu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anexa nr.1 la H.C.L. nr. ____

 

Lista terenurilor disponibile, proprietatea municipiului Ploiesti

care vor putea fi acordate persoanelor îndreptãtite ca mãsurã reparatorie prin echivalent constând în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent

 

Nr.

crt.

Identificare tarla/parcela

Adresa

Suprafata

(ha)

Observatii

A. Terenuri domeniu privat detinute in proprietate conform Titlului nr. 1596/1993 cu destinatia de islaz

1

Tarlaua 52 parcela 666

Teren agricol

54,66

Zona Vest

2

Tarlaua 44 parcela 638

Teren agricol

13,56

Zona Brazi

3

Tarlaua 54 parcela 674

Teren agricol

15,88

Zona Vest

4

Tarlaua 35 parcela 493

Teren agricol

40,00

Zona Rafov

5

Tarlaua 24 parcela 358

Teren agricol

7,00

Zona Dorobanti

B. Terenuri domeniu public detinute in proprietate conform H.G.R. nr. 237/2002

6

Tarlaua 12 parcela 170

Teren agricol

43,7

Zona spate Petrotel

7

Tarlaua 12 parcela 173

Teren agricol

1,21

Centura de Est

8

Tarlaua 13 parcela 197

Teren agricol

15,76

Zona - fosta rampa de gunoi

9

Tarlaua 13 parcela 208

Teren agricol

3,38

Zona - fosta rampa de gunoi

10

Tarlaua 14 parcela 224

Teren agricol

0,83

Centura de Est

11

Tarlaua 14 parcela 228

Teren agricol

33,67

Centura de Est

12

Tarlaua 14 parcela 230

Teren agricol

0,91

Centura de Est

13

Tarlaua 14 parcela 260

Teren agricol

0,72

Centura de Est

14

Tarlaua 23 parcela 317

Teren agricol

0,13

Zona Dacia

15

Tarlaua 23 parcela 318

Teren agricol

0,52

Zona Dacia

16

Tarlaua 23 parcela 319

Teren agricol

0,40

Zona Dacia

17

Tarlaua 34 parcela 466

Teren agricol

2,88

Zona statiei de epurare

18

Tarlaua 34 parcela 468

Teren agricol

0,32

Zona statiei de epurare

19

Tarlaua 34 parcela 482

Teren agricol

0,02

Zona statiei de epurare

20

Tarlaua 34 parcela 483

Teren agricol

51,33

Teren ocupat abuziv de locuitori din Starchiojd

Actiune castigata in instanta

Urmeaza executarea silita

21

Tarlaua 34 parcela 484

Teren agricol

0,38

Zona statiei de epurare

22

Tarlaua 34 parcela 485

Teren agricol

0,19

Zona statiei de epurare

23

Tarlaua 34 parcela 486

Teren agricol

2,26

Zona statiei de epurare

24

Tarlaua 36 parcela 495

Teren agricol

78,3

Zona Rafov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. ___

 

Nr.

Crt.

Criteriu

Punctaj

 

1

 

Imobile nationalizate

 

 

10 puncte

 

2

 

Daca nationalizarea imobilului a fost urmata de repercursiuni politice

dovedite

 

 

5 puncte

 

3

 

Functie de zona in care s-a aflat imobilul nationalizat/expropriat

 

 

10 puncte, zona A din care se scad   2 puncte  pentru zonele inferioare

 

 

 

4

 

 

Functie de marimea constructiei nationalizate /expropriate

 

 

- pana la 50 mp                                2 puncte   

- pana la 100 mp                              4 puncte

- intre 100 - 150 mp                         6 puncte

- peste 150 mp                               10 puncte

 

 

 

 

5

 

 

Functie de suprafata de teren aferenta constructiei natonalizate/expropriate sau functie de suprafata terenului expropriat

 

- pana la 100 mp                              2 puncte

- intre 100 - 200 mp                        4 puncte

- intre 200 - 500 mp                        6 puncte

- intre 500 - 800 mp                        8 puncte

- intre 800 - 1000 mp                    10 puncte

- peste 1000 mp                            15 puncte

 

 

6

 

Functie de valoarea imobilului nationalizat /expropriat

 

- pana la 500 milioane                     0 puncte

- intre 500 milioane - 1 miliard       2 puncte                    

- intre 1 miliard - 2 miliarde            5 puncte                     - intre 2 miliarde - 5 miliarde         10 puncte                    

- intre 5 miliarde - 10 miliarde       15 puncte                     - intre 10 miliarde - 15 miliarde     20 puncte

- intre 15 miliarde - 20 miliarde     25 puncte

- peste 20 miliarde                         30 puncte

                                                             

0

1

2

 

 

7

 

Daca persoana nationalizata/expropriata a primit locuinta din fondul locativ in contul locuintei preluate

 

 

se scad 5 puncte pentru fiecare apartament primit

 

8

 

Categoria de folosinta a terenului preluat

 

 

- pentru teren curti – constructii     10 puncte - pentru teren agricol                        2 puncte

 

 

Nota:

Valorile luate in calcul conform criteriului de la punctul 6 sunt reactualizate la zi corespunzator normativelor de evaluare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare cu privire la stabilirea unor

mãsuri pentru aplicarea legilor proprietãtii

 

 Potrivit prevederilor Legii nr.10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare pentru imobilele care nu pot fi restituite in natura, se pot acorda masuri reparatorii prin echivalent constand in: despagubiri stabilite conform titlului VII din Legea nr.247/2005 si bunuri sau servicii oferite in compensare cu acordul persoanelor indreptatite.

Pana in prezent au fost inaintate in conformitate cu prevederile Legii nr.10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, la nivelul municipiului Ploiesti un numar de 2888  de notificari.

Din cele 1396 de notificari nesolutionate, avand in vedere verificarile efectuate de colectivul tehnic, apreciem  ca un numar de 1200 de notificari vor fi solutionate prin acordarea de masuri reparatorii prin echivalent.

Intrucat s-au inregistrat numeroase cereri ale persoanelor indreptatite care solicita solutionarea efectiva a notificarilor prin acordarea de bunuri in compensarea imobilelor revendicate se impune stabilirea unei liste cu terenuri care pot fi acordate.

Primarii sau, dupa caz, conducatorii entitatilor investite cu solutionarea notificarilor au obligatia sa afiseze lunar, in termen de cel mult 10 zile calendaristice calculate de la sfarsitul lunii precedente, la loc vizibil, un tabel care sa cuprinda bunurile disponibile si/sau, dupa caz, serviciile care pot fi acordate in compensare.

Municipiul Ploiesti detine terenuri disponibile in proprietate privata (islaz) conform Titlului de proprietate nr.1596/1993 emis in baza Legii nr.18/1991.               De asemenea prin Hotararea Guvernului nr.237/2002 au fost preluate in domeniul public si terenuri agricole.Terenurile mentionate sunt identificate in anexa nr.1 la proiectul de hotarare. Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, trecerea din domeniul public in domeniul privat se face prin hotarare a consiliului local.

Fata de cele de mai sus, supun spre analiza si aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare alaturat.

 

Primar,

Emil Calota

 

Consilier,

Florin Sicoie


PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

DIRECTIA PATRIMONIU

                                                                                  

 

 

                                                                                      APROBAT,

                                                                                     VICEPRIMAR,

                                                                          Gratiela Leocadia Gavrilescu

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare cu privire la stabilirea unor

mãsuri pentru aplicarea legilor proprietãtii

 

 

~n conformitate cu prevederile Legii nr.10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, au fost inregistrate la nivelul municipiului Ploiesti un numar de 2888  de notificari primite direct sau prin intermediul Institutiei Prefectului Judetului Prahova.

Pana in prezent au fost analizate un numar de 1644 de notificari, un numar de 393 fiind respinse. Din cele solutionate un numar de 343 s-au solutionat prin restituire in natura, 799 prin restituire in echivalent, 10 prin compensarea cu alte bunuri sau servicii, 59 prin combinarea masurilor reparatorii.

Mentionam ca Legea nr.10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare prevede ca in cazul in care imobilele nu pot fi restituite in natura, notificarile vor fi solutionate prin acordarea de masuri reparatorii prin echivalent constand in: despagubiri stabilite conform titlului VII din Legea nr.247/2005 si bunuri sau servicii oferite in compensare cu acordul persoanelor indreptatite.

Avand in vedere numeroasele cereri ale persoanelor indreptatite care solicita solutionarea efectiva a notificarilor prin acordarea de bunuri in compensarea imobilelor revendicate se impune stabilirea unei liste cu terenuri care pot fi acordate in compensare, municipiul Ploiesti neavand alte bunuri spre a fi oferite.

Primarii sau, dupa caz, conducatorii entitatilor investite cu solutionarea notificarilor au obligatia sa afiseze lunar, in termen de cel mult 10 zile calendaristice calculate de la sfarsitul lunii precedente, la loc vizibil, un tabel care sa cuprinda bunurile disponibile si/sau, dupa caz, serviciile care pot fi acordate in compensare.

Municipiul Ploiesti detine terenuri disponibile in proprietate privata (islaz) conform Titlului de proprietate nr.1596/1993 emis in baza Legii nr.18/1991.De asemenea prin Hotararea Guvernului nr.237/2002 au fost preluate in domeniul public si terenuri agricole.Terenurile mentionate sunt identificate in anexa nr.1 la proiectul de hotarare.Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, trecerea din domeniul public in domeniul privat se face prin hotarare a consiliului local.

Trebuie precizat ca functie de valoarea imobilelor preluate si evaluate la zi se va putea efectua o balanta care sa ateste daca bunurile municipiului Ploiesti vor acoperi necesarul solicitat.

De asemenea, pe masura ce vor fi identificate si alte terenuri disponibile, lista bunurilor se va completa corespunzator.

Prezentul proiect de hotarare constituie actul normative care va ajuta sa demaram actiunea de evaluare a imobilelor nationalizate sau expropriate si de evaluare a bunurilor ce vor face obiectul compensarii, in vederea stabilirii listei cu persoanele indreptatite sa-si exprime optiunea cu prioritate.

Avand in vedere cele prezentate supunem analizei si aprobarii Consiliului Local proiectul de hotarare alaturat.

 

 

              Directia Patrimoniu                                            Directia Administratie  

                                                                                    Publica, Juridic-Contencios

              Director Executiv,                                                        Director,

             Gheorghe Bratosin                                                 Luminita Gaborfi

 

 

 

 

VIZAT,

Directia Economica,

Director,

Nicoleta Craciunoiu