Hotărârea nr. 195/2006

Hotãrârea nr. 195 privind concesionarea terenului în suprafatã de 12,52 mp. aferent spatiului din str. Cuza Vodă nr. 17, în vederea extinderii constructiei existente ce apartine S.C. DIADA TERMIC S.R.L. Ploiesti

HOTÃRÃREA Nr. 195

privind concesionarea terenului în suprafatã de 12,52 mp. aferent spatiului din str. Cuza Vodã, nr. 17, în vederea extinderii constructiei existente ce apartine Societãtii Comerciale Diada Termic S.R.L. Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu, prin care se propune concesionarea terenului în suprafatã de 12,52 mp. aferent spatiului din str. Cuza Vodã nr. 17, în vederea extinderii constructiei ce apartine S.C. Diada Termic S.R.L.Ploiesti;

având în vedere prevederile Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale aprobatã prin Legea nr. 108/2004, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în baza articolului 15 litera e din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul articolului 38 litera f si h din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiesti a terenului în suprafatã de 12,52 mp. aferent spatiului situat în Ploiesti, Str. Cuza Vodã nr. 17, bloc D4, parter identificat în planul de situatie anexat la prezenta hotãrâre.

Art. 2

Insuseste Raportul de evaluare a terenului în suprafatã de 12,52 mp. situat în Ploiesti, str. Cuza Vodã nr. 17, întocmit de Oficiul Public Proiect.

Art. 3

Aprobã concesionarea directã a terenului prevãzut la art. 1 cãtre S.C. Diada Termic S.R.L. Ploiesti, pe o perioadã de 49 ani cu drept de prelungire,in vederea extinderii constructiei existente.

Art. 4

Stabileste ca valoarea concesiunii în sumã de 2.386 euro sã fie recuperatã în termen de 10 ani, rezultând o redeventã anualã de 238,60 euro ce va fi achitata pe toata perioada concesiuni.

Plata se va face anual, în lei, pânã la data de 15 ale ultimei luni din primul trimestru, la cursul euro comunicat de Banca Nationalã a României din ziua efectuãrii plãtii.

Art. 5

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã semneze contractul de concesiune în conditiile stabilite la art. 3 si 4 din prezenta hotãrâre.

Art. 6

Directia Patrimoniu si Directia Administratie Publicã, Juridic, Contencios, vor aduce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 31 august 2006

 

Presedinte de sedintã,

Ion Rusu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu