Hotărârea nr. 194/2006

Hotãrârea nr. 194 privind repartizarea de locuinte pentru tinerii sub 35 de ani

HOTÃRÂREA Nr. 194

privind repartizarea de locuinte pentru tinerii sub 35 de ani

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã, Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu si Procesul-verbal al Comisiei sociale pentru analizarea cererilor de locuintã prin care se propune repartizarea de locuinte pentru tineri sub 35 de ani;

în baza prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte si a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a acesteia, modificate si completate prin Hotãrârile Guvernului nr. 60/2004 si nr. 816/2005;

având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 47/28.02.2006 cu privire la stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuintelor destinate tinerilor sub 35 de ani, valabilã pentru anul 2006;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996, modificatã si republicatã – Legea locuintei si a Hotãrârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei;

în temeiul art. 38, alin 6, lit. a punct 17 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã includerea în inventarul domeniului public al Municipiului Ploiesti a unui numãr de 16 locuinte pentru tineri, destinate închirierii, situate în Ploiesti, Aleea Arnãuti blocurile T8-T9, conform Protocolului nr. 10258/09.08.2006 încheiat între Agentia Nationalã pentru Locuinte si Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2

Aprobã repartizarea locuintei pentru tineri destinatã închirierii situatã în Ploiesti, Aleea Arnãuti nr. 2, bl. T1, ap. 1, parter, compus din 1 camerã si dependinte în suprafatã de 43,73 mp. cãtre domnisoara Apostol Claudia Mihaela domiciliatã în Ploiesti, Aleea Profesorilor nr. 1, bl. 55C, ap. 2, situatã la pozitia 1 structura 1 camerã, în lista cu ordinea de prioritate valabilã în anul 2006.

Art. 3

Aprobã repartizarea locuintei pentru tineri destinatã închirierii situatã în Ploiesti, Aleea Arnãuti nr. 2, bl. T8, ap. 8, mansardã, compus din 2 camere în suprafatã de 30,13 mp. si dependinte exclusive cãtre d-nul Gheorghe Eduard Cãlin domiciliat în Ploiesti, str. Cãlãrasi, nr. 6, bl. 154B, et. I, ap. 6, care figureazã la pozitia 5, structura 2-3 camere în lista cu ordinea de prioritate valabilã în anul 2006.

Art. 4

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã semneze contractele de închiriere, în baza repartitiilor emise.

Art. 5

Directia Patrimoniu din Primãria Municipiului Ploiesti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 6

Directia Administratie Publicã Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrari.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 31 august 2006

 

Presedinte de sedintã,

Ion Rusu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu