Hotărârea nr. 193/2006

Hotãrârea nr. 193 privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune încheiat cu S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L.

HOTÃRÂREA Nr. 193

privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune încheiat cu S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L.

 

vãzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Daniel Savu, Gheorghe Moraru, Gheorghe Avramescu, Ion Eparu si Iulian Teodorescu, precum si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu prin care se propune modificarea prin act aditional a contractului de concesiune încheiat cu S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L;

în conformitate cu prevederile art. 1 si art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 32/2002, privind organizarea si functionarea serviciilor publice de distributie a apei si de canalizare, aprobatã prin Legea nr. 623/2003 si prevederile art. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 1591/2002 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de distributie a apei si de canalizare;

având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia;

în temeiul art. 38, alin. 5, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã includerea în Inventarul bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al Municipiului Ploiesti a unor bunuri rezultate din investitii finantate în perioada 01.06.2000-2005 din bugetul local, ce apartin retelei de alimentare cu apã si de canalizare a localitãtii, identificate în Anexa nr. 1, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre. Prevederile Hotãrârii Consiliului Local nr. 225/1999 se modificã corespunzãtor prezentei.

Art. 2

Aprobã modificarea Anexei nr. 1 la Contractul de concesiune încheiat cu S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L., în sensul includerii bunurilor identificate în Anexa nr. 2 la prezenta hotãrâre în Inventarul bunurilor publice si private predate concesionarului, prin încheierea unui act aditional la contract.

Art. 3

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã semneze actul aditional prevãzut la art. 2.

Art. 4

Cu aducerea la îndeplinire se însãrcineazã Directia Patrimoniu si Directia Economica din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti, precum si Regia Autonomã de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti.

Art. 5

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios va aduce la cunostintã celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 31 august 2006

 

Presedinte de sedintã,

Ion Rusu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu