Hotărârea nr. 192/2006

Hotãrârea nr. 192 privind acceptarea donatiei din partea Cardinal Motors Ploiesti a obiectivului „Extindere retea canalizare”, includerea în domeniul public al Municipiului Ploiesti si transmiterea acestuia în administrarea S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L.

HOTÃRÂREA Nr. 192

privind acceptarea donatiei din partea Cardinal Motors Ploiesti a obiectivului

Extindere retea canalizare, includerea în domeniul public al Municipiului Ploiesti

si transmiterea acestuia în administrarea S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L..

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu, prin care se propune acceptarea donatiei Cardinal Motors Ploiesti, includerea in domeniul public al Municipiului Ploiesti a lucrarii Extindere retea canalizare si transmiterea ei în administrarea S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L.;

având în vedere prevederile Ordonantei de Urgentã a Guvernului Romaniei nr. 45/2003 privind finantele locale aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 108/2004, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în baza prevederilor Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia;

în temeiul art. 38, alin. 2, literele f si g si art. 123, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã preluarea cu titlu gratuit, prin donatie, a lucrãrii Extindere retea canalizare pentru Cardinal Motors Ploiesti, conform ofertei fãcute de Cardinal Motors S.R.L. – Sucursala Ploiesti cu o lungime de 618 ml. si cu o valoare de 226.100 Ron si includerea acesteia în domeniul public al localitãtii dupã semnarea contractului de donatie.

Art. 2

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã semneze contractul de donatie a bunului identificat la art. 1.

Art. 3

Aprobã transmiterea în administrarea S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. a bunurilor prevãzute la art. 1 din prezenta hotãrâre si încheierea unui act aditional la contractul de concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apã si a serviciului de canalizare în Municipiul Ploiesti.

Art. 4

Prevederile Hotãrârii Consiliului Local nr. 225/1999 se modificã corespunzãtor prezentei.

Art. 5

Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri sunt însãrcinate Directia Economicã si Directia Patrimoniu din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti.

Art. 6

Directia Administratie Publicã, Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 31 august 2006

 

Presedinte de sedintã,

Ion Rusu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu