Hotărârea nr. 191/2006

Hotãrârea nr. 191 privind aprobarea documentatiilor tehnico – economice ale obiectivelor de investitii noi

HOTÃRÂREA Nr. 191

privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Drumuri din cadrul A.D.P.P. Ploiesti, prin care se propune aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi;

având în vedere prevederile art. 40, alin. 1, 2, 3 din Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobatã prin Legea nr. 108/2004;

în temeiul art. 38 alin. 4, lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, conform Anexelor nr. 1 – 12 ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti, Serviciul Administrare Drumuri, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 3

Directia Administrare Publica, Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prezenta hotãrâre.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 31 august 2006

 

Presedinte de sedintã,

Ion Rusu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu