Hotărârea nr. 190/2006

Hotãrârea nr. 190 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 167/2006 referitoare la rectificarea listei de investitii pe anii 2006 – 2007 finantate din credit bancar

HOTÃRÂREA Nr. 190

privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 167/2006

referitoare la rectificarea listei de investitii pe anii 2006, 2007 finantate din credit bancar

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, prin care se propune modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 167/2006 referitoare la rectificarea listei de investitii pe anii 2006, 2007, finantate din credit bancar;

având în vedere prevederile Legii nr. 379/19.12.2005, Legea bugetului de stat pe anul 2006 si ale Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul articolului 38 alin. 4 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã modificarea listei de investitii pe anii 2006, 2007 conform Anexei nr. 1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Sursa de finantare pentru obiectivele de investitii prevãzutã în Anexa nr. 1 este asiguratã prin creditul bancar contractat de Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti cu Alpha Bank, în valoare de 66.285.128,5 Ron.

Art. 3

Serviciul anual al datoriei aferent împrumutului se suportã din subventii alocate din bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Art. 4

Ordonatorul principal de credite, Directia Economicã a Primãriei Municipiului Ploiesti, serviciile de specialitate ale Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 5

Directia Administratie Publica, Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 31 august 2006

 

Presedinte de sedintã,

Ion Rusu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu