Hotărârea nr. 19/2006

Hotararea nr. 19 privind modificarea organigramei si statului de functii ale Teatrului Toma Caragiu Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 19

privind modificarea organigramei si statului de functii ale Teatrului Toma Caragiu Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti, prin care se propune modificarea si completarea organigramei si statului de functii ale Teatrului Toma Caragiu Ploiesti;

având în vedere prevederile art. 6 si 7 din Ordonanta de Guvern nr. 9/21.01.2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar pe anul 2005, personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit Anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã;

în temeiul prevederilor art. 38, lit. e, din Legea nr. 215/200 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,  

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã modificarea organigramei si statul de functii ale Teatrului Toma Caragiu Ploiesti, potrivit Anexelor nr. 1 si 2, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Orice prevedere contrarã îsi inceteazã aplicabilitatea.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si ale Teatrului Toma Caragiu Ploiesti, se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri de la data emiterii acesteia.

Art. 4

Prezenta hotãrâre îsi va produce efectele juridice începând cu data de 01.02.2006.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu