Hotărârea nr. 189/2006

Hotãrârea nr. 189 privind constituirea comisiei speciale pentru verificarea modului de respectare a clauzelor contractului de concesionare al Hipodromului Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 189

privind constituirea comisiei speciale pentru verificarea modului de respectare

a clauzelor contractului de concesionare al Hipodromului Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând propunerile domnului primar, ale domnilor consilieiri Elena Trican si Augustin Mitu si Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publicã, Juridic-Contencios prin care se propune constituirea unei comisii speciale care sã verifice modul de respectare a prevederilor contractului de concesiune încheiat cu Ippodromi & Citta ce are ca obiect Hipodromul Ploiesti (propunerile au fost însusite de consilierii locali prezenti la sedintã, avizul comisiilor de specialitate fiind exprimat în mod implicit);

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicãa si regimul juridic al acesteia;

în baza O.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobatã prin Legea nr. 108/2004;

în temeiul art. 56 al. 7 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Constituie comisia speciala pentru verificarea modului de respectare a prevederilor din contractul încheiat cu Ippodromi & Citta prin care s-a concesionat Hipodromul Ploiesti si serviciile specifice, formatã din 5 consilieri si anume:

-         Trican Elena,

-         Vasilescu Evelinne,

-         Savu Daniel,

-         Banu Andrei,

-         Sicoie Florin.

Art. 2

Comisia va functiona în cursul lunii august si va prezenta un raport cu propuneri concrete în sedinta Consiliului Local din luna august 2006.

Art. 3

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 27 iulie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Cãtãlin Popescu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu