Hotărârea nr. 188/2006

Hotãrârea nr. 188 privind completarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 293/2001 privind stabilirea contraventiilor si sanctiunilor în domeniul de activitate prin care s-au stabilit atributiile prin lege ale autoritãtii publice locale

HOTÃRÂREA Nr. 188

privind completarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 293/2001

privind stabilirea contraventiilor si sanctiunilor în domeniul de activitate prin care s-au stabilit

atributiile prin lege ale autoritatii publice locale

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Raportul-expunere de motive a Domnului Consilier Augustin Mitu si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti prin care se propune completarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 293/2001 privind stabilirea contraventiilor si sanctiunilor în domeniul de activitate prin care s-au stabilit atributiile prin lege ale autoritatii publice locale;

în baza Ordinului Ministrului Sãnãtatii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienã si a recomandãrilor privind modul de viatã al populatiei;

în baza Legii nr. 265/2006 privind aprobarea Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului;

avand în vedere Hotãrârile nr. 52/2000, nr. 152/2000 si nr. 38/2000, ale Consiliului Local al Municipiului Ploiesti;

în baza Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor;

în temeiul art. 38 lit. r si t din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificatã si completatã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Se completeazã pct. 44 din Anexa nr. 1 din Hotãrârea Consiliului Local nr. 293/2001 asa cum a fost modificatã prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 15/2002, dupa cum urmeazã:

Este interzis scãldatul tuturor persoanelor în fântânile arteziene sau lacurile de agrement de pe raza Municipiului Ploiesti.

Art. 2

Celelalte prevederi ale Hotãrârii Consiliului Local nr. 293/2001 rãmân neschimbate.

Art. 3

Hotãrârea nr. 293/2001 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti va fi publicatã avandu-se în vedere completarea adusa.

Art. 4

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 27 iulie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Cãtãlin Popescu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu