Hotărârea nr. 187/2006

Hotãrârea nr. 187 privind solutionarea cererilor formulate de S.C. CONPET S.A.Ploiesti, S.C. BISOCEANU & IDRICEANU S.R.L., S.C ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A. si S.C. DOROBANTUL S.A. pentru avizarea în vederea scutirii de la plata impozitului pe clãdiri a constructiilor de naturã similarã cu cele prevãzute la art. 250 alin.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

HOTÃRÂREA Nr. 187

privind solutionarea cererilor formulate de S.C. CONPET S.A. PLOIESTI,

S.C. BISOCEANU & IDRICEANU S.R.L., S.C ELECTROMECANICA  PLOIESTI S.A. si

S.C. DOROBANTUL S.A. pentru avizarea în vederea scutirii de la plata impozitului pe clãdiri a constructiilor de naturã similarã cu cele prevãzute la art. 250 alin.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Consiliul local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Trican Elena, Iancu Ion, Mitu Augustin, Rusu Ioan, Oprea Nicolae, Vasilescu Evelinne si  Mateescu Radu si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finante Locale  Ploiesti cu privire la solutionarea cererilor formulate de S.C. CONPET S.A. PLOIESTI , S.C. BISOCEANU & IDRICEANU S.R.L. , S.C. ELECTROMECANICA  PLOIESTI S.A. si S.C. DOROBANTUL S.A pentru avizarea în vederea scutirii de la plata impozitului pe clãdiri a constructiilor de naturã similarã cu cele prevãzute la art. 250 alin.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

având în vedere prevederile art. 250, pct. 24 al Hotãrârii Guvernului Romaniei nr. 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

vãzând Procesele-verbale nr. 595703/11.04.2006, nr. 595700/11.04.2006,  nr.596426/13.04.2006 respectiv nr. 601112/03.05.2006 ale Comisiei constituitã în baza Dispozitiei nr. 462/20.01.2006 a Primarului Municipiului Ploiesti;

vãzând Cererile nr. 582065/28.02.2006, nr. 594104/06.04.2006, nr. 571715/06.02.2006 si nr. 572435/08.02.2006 depuse la registratura Serviciului Public Finante Locale  Ploiesti de catre S.C. CONPET S.A.PLOIESTI, S.C. BISOCEANU & IDRICEANU S.R.L. , S.C. ELECTROMECANICA  PLOIESTI S.A. si S.C. DOROBANTUL S.A.;

în temeiul art. 38 (1), art. 38 (2) lit. d, art. 46 (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

           

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Avizeazã ca fiind de naturã similarã constructiilor speciale scutite de la plata impozitului pe clãdiri, constructiile prevãzute la art. 250 alin. (1) pct. 11 din   Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, coroborate cu prevederile Hotãrârii Guvernului Romaniei nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr. 571/2003, urmãtoarele:

§         constructiile prezentate în Anexa nr. 1, apartinând S.C. CONPET S.A. PLOIESTI cu valoare de inventar de  343.288,79  lei

§         constructiile prevãzute în Anexa nr. 2, apartinând  S.C. DOROBANTUL S.A. cu valoare de inventar de  641.345,03 lei

Scutirea se va acorda cu data de întâi a lunii urmãtoare aprobãrii prezentei hotãrâri, pe toata durata existentei  constructiei pânã intervin alte modificãri.

Art. 2

Nu se avizeazã ca fiind de naturã similarã constructiilor speciale prezãvute la art. 250, alin. (1), pct. 11 din   Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, coroborate cu prevederile Hotãrârii Guvernului Romaniei nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr. 571/2003, urmãtoarele:

§         constructiile prevazute în Anexa nr. 3 apartinând S.C. BISOCEANU & IDRICEANU S.R.L. cu valoare de inventar de 316.482 lei

§         constructiile prevãzute în Anexa nr. 4 apartinând S.C. ELECTROMECANICA  PLOIESTI S.A.  cu valoare de inventar de 3.605.582,21  lei

§         constructiile prevãzute în Anexa nr. 5 apartinând S.C. DOROBANTUL S.A. cu valoare de inventar de 1.097.565,5 lei

Art. 3

Anexele nr. 1, 2, 3, 4 si 5 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 4

Serviciul Public Finante Locale Ploiesti va aduce la îndeplinire prezenta   hotãrâre cu privire la societãtile ce detin constructiile prevãzute la art. 1 si art. 2.

Art. 5

Directia Administratie Publicã, Juridic -  Contencios  a   Primãriei Municipiului Ploiesti va comunica prevederile prezentei hotãrâri celor interesati.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 27 iulie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Cãtãlin Popescu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu