Hotărârea nr. 186/2006

Hotãrârea nr. 186 privind mãsuri de sistematizare a Cartierului Mimiu, precum si asigurarea de alte forme de protectie socialã pentru persoane sinistrate si alte categorii de persoane defavorizate

HOTÃRÂREA Nr. 186

privind mãsuri de sistematizare a Cartierului Mimiu, precum si asigurarea de alte forme de protectie socialã pentru persoane sinistrate si alte categorii de persoane defavorizate

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului Primar Emil Calotã si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu si Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune stabilirea unor mãsuri de sistematizare a Cartierului Mimiu, precum si asigurarea de alte forme de protectie socialã pentru persoanele sinistrate si alte categorii de persoane defavorizate;

având în vedere prevederile:

-         Legii nr. 114/1995, Legea locuintei republicatã si actualizatã;

-         Art. 1846, 1847 Cod civil;

-         Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor sub 35 ani în vederea construirii de locuinte;

-         Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificãrile si completãrile ulterioare;

-         Hotãrârea Guvernului nr. 522/2006 pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei nationale de îmbunãtãtire a situatiei rromilor;

-         Legii nr. 50/1991, republicatã si completatã, privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii;

în baza Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale cu modificãrile si completãrile aduse prin Legea nr. 108/ 2004;

în temeiul art. 38, alin. (2), lit. f, g, k, s si art. 125 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Stabilirea unor mãsuri de sistematizare a Cartierului Mimiu, dupã cum urmeazã:

a)      inventarierea terenurilor detinute cu titlu de proprietate sau în folosintã, aferente constructiilor cu destinatia de locuintã;

b)      lotizarea suprafetelor de teren libere în vederea concesionãrii sau atribuirii tinerilor cu vârsta de pânã la 35 ani, în conditiile Legii nr. 15/2003;

c)      defrisarea si igienizarea zonei cu fonduri din bugetul local.

Art. 2

(1) Stabileste urmãtoarele forme de protectie socialã pentru persoanele sinistrate si pentru unele categorii de persoane defavorizate (persoane de etnie rromã cu venituri reduse, cu multi copii, familii de someri cu copii, alte persoane cu venituri reduse etc.) astfel:

a)      atribuirea de loturi, în suprafatã de 200 mp., persoanelor sinistrate, prin concesionãri directe, pentru construirea de locuinte în regie proprie;

b)      atribuirea prin concesiune directã a terenurilor cu destinatia curti-constructii, detinãtorilor de locuinte edificate anterior anului 2004. Terenurile atribuite vor avea suprafata ce va reiesi la mãsurãtori, care va fi avizatã de Comisiile nr. 1- de buget finante, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze, Comisia nr. 2 - pentru valorificarea patrimoniului, servicii cãtre populatie, comert, turism, agriculturã si promovare operatiuni comerciale si Comisia nr. 4 - pentru organizare si dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice, circulatie rutierã ale Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

(2) Atribuirea terenurilor corespunzãtor al. 1 si 2 din prezenta se va face în Cartierul Mimiu si în str. Vãii din Municipiul Ploiesti.

a)      atribuirea în folosintã gratuitã de loturi în suprafatã de 200 mp. fiecare, beneficiarilor Legii nr. 15/2003 care solicitã terenuri în zona Mimiu.

(3) Persoanele beneficiare vor fi stabilite de Comisia nr. 5 pentru protectie si asistentã socialã, ordine publicã, respectarea drepturilor si libertãtilor cetãtenesti, petitii si reclamatii a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, la propunerea Directiei de Patrimoniu din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti si a Administratiei Serviciilor Sociale si Comunitare Ploiesti, pe bazã de anchetã socialã.

Art. 3

Stabileste ca Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti, împreunã cu expertii în probleme de rromi, dupã caz, sã sprijine detinãtorii de bunuri imobile dobândite prin acte sub semnãturã privatã, în sustinerea actiunilor în instantã, pentru dobândirea drepturilor de proprietate.

Constatã cã o parte din locuintele edificate în zona Mimiu si pe str. Vãii din Municipiul Ploiesti sunt realizate cu bunã credintã si împreunã cu terenul ce va fi concesionat, se vor înregistra la Cartea Funciarã.

Art. 4

Mandateazã Primarul Municipiului Ploiesti sã emitã dispozitii pentru aducerea operativã la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

Art. 5

Stabileste identificarea persoanelor care nu detin acte de stare civilã si acte de identitate si sprijinirea pentru dobândirea acestora, prin implicarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local si a expertilor si ONG-urilor la nivel local si judetean pe probleme de romi.

Art. 6

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însãrcineazã:

-         Oficiul Public Proiect

-         Serviciul Public Finante Locale Ploiesti

-         Administratia Serviciilor Sociale Comunitare

-         Serviciul Public de Evidentã Informatizatã a Persoanelor

-         Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti

-         Regia Autonomã de Transport Servicii Publice Ploiesti

-         Politia Comunitarã

-         Directia Administratie Publicã Juridic- Contencios

-         Directia Generalã de Dezvoltare Urbanã

-         Directia Patrimoniu, si cu concursul expertilor în problema rromilor din cadrul Prefecturii Judetului Prahova, Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare si ONG-urilor de profil si, dupã caz a Politiei Municipiului Ploiesti.

Art. 7

Prevederile prezentei vor fi aduse la cunostinta publicã.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 27 iulie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Cãtãlin Popescu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu