Hotărârea nr. 185/2006

Hotãrârea nr. 185 privind instituirea obligativitãtii eliberãrii certificatelor de urbanism în scopul legalizãrii actelor de înstrãinare, partajare, comasare a bunurilor imobile pe raza Municipiului Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 185

privind instituirea obligativitãtii eliberãrii certificatelor de urbanism în scopul legalizãrii actelor de înstrãinare, partajare, comasare a bunurilor imobile pe raza Municipiului Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei de Dezvoltare Urbanã si al Directiei Administratie Publicã Juridic-Contencios, prin care se propune aprobarea instituirii obligativitãtii eliberãrii certificatelor de urbanism pentru legalizarea actelor de înstrãinare, partajare, comasare a bunurilor imobile pe raza Municipiului Ploiesti;

în baza art. 29 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentã nr. 45/2003 privind finantele publice locale aprobatã prin Legea nr. 108/2004 si ale Ordonantei de Urgentã nr. 195/2005 privind protectia mediului;

luand în considerare dispozitiile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

având în vedere avizul Camerei Notarilor Publici;

în temeiul art. 38 alin., 2 literele c si r din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, modificatã si completatã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

(1) Aprobã instituirea obligativitãtii eliberãrii certificatelor de urbanism în scopul legalizãrii actelor de înstrãinare, partajare, comasare a bunurilor imobile pe raza Municipiului Ploiesti.

(2) Certificatul de urbanism va cuprinde relatii privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului si va avea termen de valabilitate de 30 de zile de la data eliberãrii.

(3) La cerere, eliberarea certificatului de urbanism se va realiza în maxim 48 de ore de la data solicitãrii, în regim de urgentã, în baza unei taxe speciale în cuantum de 50 RON, pe baza urmãtoarelor documente:

§         cererea tip conform Legii 50/1991 republicatã si actualizatã;

§         taxa de eliberare a certificatului de urbanism conform Codului Fiscal;

§         taxa de urgentã (dacã e solicitat în regim de urgentã)

§         ridicarea topograficã a imobilului vizatã de Oficiul Judetean de Cadastru Ploiesti;

§         copie de pe actul de proprietate sau extrasul de carte funciarã

(4) Taxa specialã instituitã potrivit prezentei hotãrari  se incaseazã în contul R031TREZ5215010XXX000172 deschis la Trezoreria Ploiesti si are ca destinatie acoperirea cheltuielilor efectuate cu înfiintarea si functionarea serviciului public.

Art. 2

Persoanele fizice si juridice care efectueazã tranzactii imobiliare de orice fel, fãrã obtinerea prealabilã a certificatului de urbanism prevãzut la art. 1 îsi asumã rãspunderea pentru viciile de orice naturã ale bunului dobandit (servitutii urbane de neconstruibilitate, zone protejate, zone de restrictie sau interdictie de construire, regimul special al monumentelor si al zonelor protejate, existenta zonelor de protectie a retelelor de utilitãti urbane sau tehnologice, etc.) exonerand autoritatea administratiei publice locale de orice responsabilitate.

Art. 3

Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la îndeplinire de Directia Generalã de Dezvoltare Urbanã.

Art. 4

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios va aduce la cunostintã publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 27 iulie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Cãtãlin Popescu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu