Hotărârea nr. 184/2006

Hotãrârea nr. 184 privind v­ânzarea spatiilor proprietate privatã a Municipiului Ploiesti cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfãsoarã activitãti conexe actului medical

HOTÃRÂREA Nr. 184

privind v­ânzarea spatiilor proprietate privatã a Municipiului Ploiesti cu destinatia de cabinete medicale,

precum si a spatiilor în care se desfãsoarã activitãti conexe actului medical

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar si a domnilor consilieri Dumitru Carmen Mihaela, Popa Marcian, Cosma Marcian, Toma Marcel si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu prin care se propun mãsuri în vederea vânzãrii spatiilor cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfãsoarã activitãti conexe actului medical;

având în vedere prevederile Ordinului nr. 933/09.10.2003 al Ministrului Sãnatatii privind reorganizarea centrelor medicale;

în baza prevederilor Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 110/14.07.2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privatã a statului sau a unitãtilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfãsoarã activitãti conexe actului medical, aprobata prin Legea nr. 236/2006;

având în vedere prevederile Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale cu modificãrile si completãrile aduse prin Legea nr. 108/ 2004;

în temeiul art. 38, alin. (2), lit. f si h si art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiesti a imobilului situat în str. Andrei Muresanu nr. 56 în vederea vânzarii conform Legii nr. 236/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 110/2005,

Art. 2

Aprobã lista spatiilor proprietate privatã a Municipiului Ploiesti cu destinatia de cabinete medicale si a spatiilor în care se desfãsoarã activitãti conexe actului medical, propuse a fi vândute potrivit dispozitiilor Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 110/ 2005,  aprobatã prin Legea nr. 236/2006, nominalizate în Anexa nr. 1 ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre, asa cum sunt utilizate la data prezentei.

Spatiile medicale situate în imobilele reglementate de Legea nr. 10/2001, cu modificãrile si completãrile ulterioare, vor putea fi vândute dupã definitivarea situatiei juridice.

Art. 3

Vânzarea spatiilor se va face potrivit legii persoanelor îndreptãtite cu confirmarea Directiei de Sãnãtate Publicã si a Casei Judetene de Asigurãri de Sãnãtate, precum si în conditiile art. 19 din Ordonanta de Urgentã nr. 110/2005 aprobatã prin Legea nr. 236/9 iunie 2006.

Art. 4

(1) Desemneazã reprezentantii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti în Comisia pentru vânzarea spatiilor medicale dupã cum urmeazã:

a)      Membrii

1.      Carmen Mihaela Dumitru – consilier local

2.      Iuliana Elena Dosaru – consilier local

b)      Membrii supleanti

1.      Gheorghe Teodor Avramescu – consilier local

(2) Secretariatul comisiei este asigurat prin grija Secretarului Municipiului Ploiesti.

(3) Stabileste în sarcina comisiei desemnate sã verifice îndeplinirea conditiilor prevãzute de lege de cãtre solicitanti.

Art. 5

Stabileste ca Oficiul Public Proiect sã întocmeascã si sã asigure înscrierea în cartea funciarã a imobilelor ce fac obiectul art. 2 din prezenta.

Cheltuielile efectuate cu procedurile prevãzute la alineatul precedent vor fi suportate din bugetul local, ulterior fiind deduse din pretul de vânzare, conform legii.

Art. 6

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã semneze contractele de vânzare – cumpãrare pentru spatiile cu destinatia de cabinete medicale si a spatiilor în care se desfãsoarã activitãti conexe actului medical la preturile rezultate din procesele verbale ale comisiei pentru vânzarea spatiilor medicale.

Art. 7

Comisia constituita în vederea vânzarii spatiilor cu destinatia de cabinete medicale si a spatiilor în care se desfãsoarã activitãti conexe actului medical va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.

Art. 8

Prevederile Hotãrârii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 173/2005 se modificã în mod corespunzãtor.

Art. 9

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 27 iulie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Cãtãlin Popescu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu