Hotărârea nr. 183/2006

Hotãrârea nr. 183 privind transmiterea în administrarea Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic si de Vânãtoare Ploiesti a unui imobil situat în strada Cosminele nr.11A

HOTÃRÂREA Nr. 183

privind transmiterea în administrarea Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic si de Vânãtoare Ploiesti

a unui imobil situat în strada Cosminele nr. 11A

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu prin care se propune transmiterea în administrarea Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic si de Vânãtoare Ploiesti a imobilului G3 situat în strada Cosminele nr. 11A;

având în vedere Scrisorile nr. 9046/12.07.2006 si nr. 9371/19.07.2006 ale Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic si de Vânãtoare Ploiesti, prin care se solicitã atribuirea Pavilionului G3 si a terenului aferent din imobilul situat în strada Cosminele nr.11A pentru a servi drept sediu institutiei;

în baza art. 12 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38, alin. (2), litera g si art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã scoaterea din administrarea Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti si transmiterea în administrarea Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic si de Vânãtoare Ploiesti a Pavilionului G3 – Popotã în suprafatã construitã de 1.300 mp. si a terenului aferent în suprafatã de 7.390 mp. situat în strada Cosminele nr. 11A ce se identificã în planul de amplasament si delimitare întocmit de Oficiul Public Proiect, Anexa nr. 1 ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Transmiterea în administrare se face pentru o perioadã de 25 ani, în conditiile ce vor fi stabilite prin contractul de administrare.

Art. 3

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã negocieze si sã semneze contractul de administrare ce va fi încheiat cu Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânãtoare Ploiesti.

Art. 4

Directia de Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 5

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios va aduce la cunostintã celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 27 iulie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Cãtãlin Popescu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu