Hotărârea nr. 182/2006

Hotãrârea nr. 182 privind aprobarea schimbului de terenuri între Consiliul Local al Municipiului Ploiesti si domnul Trifan Ion

HOTÃRÂREA Nr. 182

privind aprobarea schimbului de terenuri între Consiliul Local al Municipiului Ploiesti si domnul Trifan Ion

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu si al Directiei Administratie Publicã, Juridic-Contencios, prin care se propune aprobarea schimbului de terenuri între Consiliul local al Municipiului Ploiesti si domnul Trifan Ion;

având în vedere Sentinta civilã nr.6885/2004 a Judecãtoriei Ploiesti prin care se atribuie reclamantului Trifan Ion terenul în suprafatã de 200 mp situat în str. Rares Vodã nr. 13;

în baza art.1073-1091 Cod civil;

în temeiul art. 38, alin. (2) litera f si h si art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Insuseste rapoartele de evaluare întocmite de Oficiul Public Proiect pentru terenul situat în str. Rares-Vodã nr. 13 în suprafatã de 200 mp. si terenul situat în str. Bârzava nr. 4 în suprafatã de 310,50 mp.

Art. 2

Aproba schimbul de terenuri astfel:

Municipiul Ploiesti cedeaza suprafata de 310,50 mp. situatã în Ploiesti, str. Bârzava nr. 4, si primeste în schimb suprafata cedatã de domnul Trifan Ion, potrivit planului de situatie, Anexa nr. 1 ce face parte din prezenta hotãrâre.

Domnul Trifan Ion cedeazã suprafata de 200 mp. teren, situatã în Ploiesti, str. Rares-Vodã nr. 13, si primeste în schimb terenul în suprafatã de 310.50 mp., proprietatea privatã a Municipiului Ploiesti, situat în Ploiesti, str. Bârzava nr. 4.

Art. 3

Stabileste în sarcina domnului Trifan Ion plata sultei în valoare de 6.281 RON.

Art. 4

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã semneze contractul de schimb pentru terenurile nominalizate la art. 2.

Art. 5

Directia Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 6

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 27 iulie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Cãtãlin Popescu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu