Hotărârea nr. 181/2006

Hotãrârea nr. 181 privind închirierea unei suprafete de teren pentru desfãsurarea activitãtilor de ecologizare a unor bataluri

HOTÃRÂREA Nr. 181

privind închirierea unei suprafete de teren pentru desfãsurarea activitãtilor de ecologizare a unor bataluri

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului Primar Emil Calotã si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu si Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã prin care se propune închirierea unei suprafete de teren situat în Tarlaua nr. 13, parcela A210 necesar activitãtii de ecologizare a batalurilor proprietate a S.C. Petrotel – Lukoil S.A.;

luând act de prevederile Ordonantei de Urgentã nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu completãrile si modificãrile ulterioare;

având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în baza Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale cu modificãrile si completãrile aduse prin Legea nr. 108/ 2004;

în temeiul art. 38, alin. (2), lit. f, g, r si art. 125, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiesti a terenului în suprafatã de 111.072,39 mp. situat în Tarlaua 13, parcela A210 identificat în planul de situatie Anexa nr. 1 la prezenta hotãrâre.

Art. 2

Aprobã închirierea directã a terenului ce apartine domeniului privat al municipiului Ploiesti în suprafatã de 25.000 mp. situat în Tarlaua 13, parcela A210 cãtre S.C. Petrotel – Lukoil S.A. în scopul desfãsurãrii activitãtilor de ecologizare a unor bataluri.

Art. 3

Contractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadã de 5 ani, iar chiria va fi calculatã în baza prevederilor Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 9/2004.

Art. 4

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã semneze contractul de închiriere, Anexa nr. 2 la prezenta hotãrâre.

Art. 5

Directia Patrimoniu si Directia Generalã de Dezvoltare Urbanã vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 6

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 27 iulie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Cãtãlin Popescu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu