Hotărârea nr. 180/2006

Hotãrârea nr. 180 privind închirierea prin licitatie publicã a Modulelor nr. 33 si 35 situate in Piata Victoriei – Pietonal Nichita Stanescu

HOTÃRÂREA Nr. 180

privind închirierea prin licitatie publicã a Modulelor nr. 33 si 35

situate în Piata Victoriei – Pietonal Nichita Stanescu

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri Dan Ionitã, Carmen Dumitru, Toma Marcel, Cosma Marcian, Popa Marcian si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu prin care se propune închirierea prin licitatie publicã deschisã, cu strigare, a Modulelor nr. 33 si 35, situate în Piata Victoriei – Pietonal Nichita Stanescu;

având în vedere prevederile Ordonantei de Urgentã a Guvernului României nr. 45/2003 privind finantele publice locale aprobatã prin Legea nr. 108/2004, cu modificãrile si completãrile ulterioare si prevederile art. 38 din Ordonanta de Guvern nr. 25/2006 privind întãrirea capacitãtii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor;

vãzând prevederile Hotãrârii nr. 188/31.07.2003 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti privind stabilirea amplasamentelor pentru desfasurarea activitatii comerciale pe domeniul public al municipiului Ploiesti, în zona Piata Victoriei – Pietonal Nichita Stanescu;

având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. f si h si art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã închirierea prin licitatie publicã deschisã, cu strigare, a Modulului nr. 33, situat în Piata Victoriei – Pietonal Nichita Stanescu, destinat comercializãrii papetãriei.

Stabileste pretul de pornire al licitatiei publice la 22,81 EURO/luna pentru Modulul nr. 33.

Art. 2

Aprobã închirierea prin licitatie publicã deschisã, cu strigare, a Modulului nr. 35, situat în Piata Victoriei – Pietonal Nichita Stanescu destinat comercializãrii cãrtilor.

Stabileste pretul de pornire al licitatiei publice la 12,08 EURO/luna pentru Modulul nr. 35.

Art. 3

Inchirierea se face pentru o perioadã de 3 (trei) ani cu drept de prelungire.

Art. 4

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã numeascã Comisia de licitatie, sã aprobe caietul de sarcini pentru organizarea licitatiei publice deschise si sã semneze contractul de închiriere cu câstigãtorul licitatiei.

Art. 5

Directia Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 6

Directia Administratie Publicã, Juridic - Contencios din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 27 iulie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Cãtãlin Popescu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu