Hotărârea nr. 18/2006

Hotararea nr. 18 privind modificarea organigramei si statului de functii ale Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 18

privind modificarea organigramei si statului de functii ale Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti, prin care se propune aprobarea modificãrilor organigramei si statului de functii al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti;

în conformitate cu prevederile art. 6 si 7 din Ordonanta de Guvern nr. 9/21.01.2005 (actualizatã), privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit Anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã;

în conformitate cu prevederile art. 38 lit. e, din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã organigrama si statul de functii ale Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti, conform Anexei nr. 1-2 care face parte integrantã la prezenta.

Art. 2

Orice prevedere contrarã îsi înceteazã aplicabilitatea.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si ale Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 4

Prezenta hotãrâre îsi va produce efectele juridice începând cu data de 01.02.2006.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu