Hotărârea nr. 179/2006

Hotãrârea nr. 179 privind repartizarea spatiului cu altã destinatie decât aceea de locuintã situat în str. Panselei nr. 5-7

HOTÃRÂREA Nr. 179

privind repartizarea spatiului cu altã destinatie decât aceea de locuintã situat în str. Panselei nr. 5-7

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri Dan Ionitã, Carmen Dumitru, Toma Marcel, Cosma Marcian, Popa Marcian, Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu si Procesul-verbal al Comisiei pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu altã destinatie decât aceea de locuintã, prin care se propune repartizarea spatiului cu altã destinatie decât aceea de locuintã situat în Ploiesti, str. Panselei nr. 5-7 cãtre Alianta Civicã Filiala Prahova;

în baza Ordonantei Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în baza Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 246/2001 privind repartizarea spatiilor cu altã destinatie decât aceea de locuintã partidelor politice, fundatiilor si asociatiilor non – profit;

în temeiul art. 38 alin. 2, litera f si h din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã repartizarea spatiului cu altã destinatie decât aceea de locuintã, situat în Ploiesti, str. Panselei nr. 5-7, în suprafatã de 43,45 mp. cãtre Alianta Civicã Filiala Prahova.

Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadã de 3 (trei) ani, cu posibilitatea de prelungire, conform legii.

Chiria va fi calculata conform Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 9/2004 privind consolidarea în euro a tarifelor prevãzute în contractele de închiriere, asociere si concesiune, în scopul protejãrii acestora de devalorizarea monedei nationale si rata inflatiei.

Art. 2

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã semneze contractul de închiriere în conditiile prevãzute la art. 1 din prezenta hotãrâre.

Art. 3

Directia Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 4

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 27 iulie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Cãtãlin Popescu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu