Hotărârea nr. 178/2006

Hotãrârea nr. 178 privind închirierea directã a unei suprafete de teren în str. Brebenei FN

HOTÃRÂREA Nr. 178

privind închirierea directã a unei suprafete de teren în str. Brebenei FN

 

           Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

           vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti prin care se propune închirierea directã a unei suprafete de teren apartinând domeniului public al Municipiului situatã în str. Brebenei FN;

           având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în baza Ordonantei de Urgentã a Guvernului României nr. 45/2003 privind finantele publice locale aprobatã prin Legea nr. 108/2004, cu modificãrile si completãrile ulterioare si a prevederilor Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 9/2004 privind consolidarea in euro a tarifelor prevãzute în contractele de închiriere, asociere si concesionare, în scopul protejãrii acestora de devalorizarea monedei nationale si rata inflatiei;

           în temeiul art. 38 alin. 2 lit. f, g si art. 125 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã închirierea directã a terenului ce apartine domeniului public al Municipiului Ploiesti în suprafatã de 15 mp., situat în str. Brebenei FN, cãtre PF Iancu Maria “Ianis”, pe care se aflã amplasatã o constructie proprietatea solicitantilor.

Art. 2

Contractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadã de 5 ani, cu drept de prelungire, conform legii.

Chiria va fi calculatã în conformitate cu prevederile Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 9/2004.

Art. 3

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã semneze contractul de închiriere încheiat conform art. 1si art. 2 din prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Patrimoniu va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 5

Directia Administratie Publicã, Juridic - Contencios din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 27 iulie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Cãtãlin Popescu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu