Hotărârea nr. 176/2006

Hotãrârea nr. 176 privind preluarea în folosintã gratuitã de la Societatea Nationalã de Transport Feroviar de Cãlãtori C.F.R. – S.A. Bucuresti a spatiului de la parterul blocului M1 din str. Stefan cel Mare nr. 45, în vederea amenajãrii unei grãdinite pentru copii

HOTÃRÂREA Nr. 176

privind preluarea în folosintã gratuitã, de la Societatea Nationalã de Transport Feroviar de Cãlãtori C.F.R. – S.A. Bucuresti, a spatiului de la parterul blocului M1 din str. Stefan cel Mare nr. 45,

în vederea amenajãrii unei grãdinite pentru copii

      

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si a domnilor consilieri Augustin Mitu, Carmen Dumitru, Dan Ionita, Teodor Avramescu, Marcian Popa si Gabriel Lungu, precum si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat si al Directiei Patrimoniu,  prin care se propune preluarea în folosintã gratuitã, de la Societatea Nationalã de Transport Feroviar de Cãlãtori C.F.R. – S.A. Bucuresti, a spatiului de la parterul blocului M1 din str. Stefan cel Mare nr. 45, în vederea amenajãrii unei grãdinite pentru copii;

în baza prevederilor cap. 2, art. 18 din Legea învãtãmântului nr. 84/1995 cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în conformitate cu art. 1 şi art. 4 din Hotãrârea de Guvern nr. 538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finantarea învãtãmântului preuniversitar de stat;

în temeiul art. 38, alin. (2), lit. n, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã preluarea în folosintã gratuitã pe o perioadã de 5 (cinci) ani, de la Societatea Nationalã de Transport Feroviar de Cãlãtori C.F.R. – S.A. Bucuresti, a spatiului de la parterul blocului M1 din str. Stefan cel Mare nr. 45, în vederea amenajãrii unei grãdinite cu program normal pentru copii.

Art. 2

Noua grãdinitã va fi arondată Grãdinitei nr. 12 din cadrul Centrului Financiar – Grãdinita nr. 28 Ploiesti.

Art. 3

Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti si Directia Patrimoniu vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

Prevederile Hotãrârii Consiliului Local Ploiesti nr. 233/2005 cu privire la transmiterea în administrarea consiliilor de administratie din unitãtile de învãtãmânt preuniversitar a clãdirilor si terenurilor în care acestia îsi desfãsoarã activitatea, se modificã în mod corespunzãtor.

Art. 4

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã semneze contractul de comodat.

Art. 5

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 27 iulie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Cãtãlin Popescu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu