Hotărârea nr. 175/2006

Hotãrârea nr. 175 privind aprobarea folosirii terenurilor de sport apartinând unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar de cãtre tineri în afara programului scolar

HOTÃRÂREA Nr. 175

privind aprobarea folosirii terenurilor de sport apartinând unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar,

de cãtre tineri, în afara programului scolar

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si a domnului consilier Augustin Mitu, precum si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat – Serviciul Scoli, Spitale, Reparatii Clãdiri prin care se propune aprobarea folosirii terenurilor de sport apartinând unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar de cãtre tineri, în scopul petrecerii timpului liber;

în conformitate cu art.1 si art. 2 din Legea nr. 13/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia;

în baza art. 166, alin. 4.1 si alin. 6 din Legea nr. 354/2004 pentru modificarea si completarea Legii învãtãmântului nr. 84/1995;

în temeiul art. 38 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã folosirea terenurilor de sport apartinând unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar de pe raza Municipiului Ploiesti, de cãtre copii si tineri pânã la 20 de ani, în scopul petrecerii timpului liber prin activitãti sportive, în urmãtoarele conditii:

§         Pe perioada vacantelor scolare, a zilelor libere si de sãrbãtori legale, precum si dupã terminarea programului de activitate scolarã, dupã caz, dar nu mai târziu de orele 1900 – în perioada noiembrie – martie, si nu mai târziu de orele 2100 în perioada aprilie – octombrie.

§         Accesul se va face cu legitimatie eliberatã de Clubul Sportiv Municipal Ploiesti emisã în baza copiei dupã certificatul de nastere sau actul de identitate al solicitantului.

§         Evidenta persoanelor care vor utiliza terenurile de sport se va face prin înregistrarea acestor legitimatii de cãtre persoanele desemnate de conducerea fiecãrei unitãti de învãtãmânt preuniversitar, în scopul prevenirii unor incidente cu consecinte nedorite, pentru care administratia publicã localã nu poate fi rãspunzãtoare.

Art. 2

Clubul Sportiv Municipal Ploiesti, Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti prin Serviciul Scoli, Spitale, Reparatii Clãdiri si conducerile unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar de pe raza Municipiului Ploiesti vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

Art. 3

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati si organelor abilitate care asigurã ordinea si linistea publicã în Municipiu, prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 27 iulie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Cãtãlin Popescu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu