Hotărârea nr. 174/2006

Hotãrârea nr. 174 privind avizarea ajustãrii tarifelor de apã si de canalizare

HOTÃRÂREA Nr. 174

privind avizarea ajustãrii tarifelor de apã si de canalizare

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Ion Eparu, Daniel Savu, Teodor Avramescu, Gheorghe Moraru si Iulian Teodorescu precum si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti prin care se propune aprobarea proiectului de hotãrâre privind avizarea ajustãrii tarifelor de apã si de canalizare;

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale cu modificãrile si completãrile ulterioare precum si prevederile art. 1 si art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

având în vedere prevederile contractului de concesiune încheiat în anul 2000 cu operatorul S.C. APA NOVA PLOIESTI si prevederile art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 149/2002 privind stabilirea si ajustarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apã si de canalizare în Municipiul Ploiesti;

în temeiul art. 38, alin. 2, lit. g din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Avizeazã ajustarea tarifelor de apã si de canalizare care vor fi practicate de operatorul serviciului public de alimentare cu apã si de canalizare din Municipiul Ploiesti, începând cu data de 01.08.2006.

Noile tarife ajustate vor fi de 1,58 RON/m3 la apã potabilã si 0,69 RON/m3 la canalizare, fãrã TVA.

Art. 2

Regia Autonomã de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 3

Directia Administratie Publicã Juridic Contencios va aduce la cunostintã publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 27 iulie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Cãtãlin Popescu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu