Hotărârea nr. 173/2006

Hotãrârea nr. 173 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local 145/2005 privind aprobarea preturilor practicate de Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti cãtre terti, pentru valorificarea de diverse prestãri si servicii

HOTÃRÂREA Nr. 173

privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 145/2005 privind aprobarea preturilor practicate de Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti cãtre terti, pentru valorificarea de diverse prestãri si servicii

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti, domnul Emil Calotã, si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti prin care se propune modificarea Hotãrârii Consiliului Local 145/2005;

având în vedere prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în conformitate cu art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobatã prin Legea nr. 3/2003, modificatã si completatã prin Hotãrârea de Guvern nr. 955/2004;

în baza art. 63 alin.1 lit. b si art. 64 din Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobatã prin Legea nr. 108/2004 si a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. f, si art. 38 alin. 3 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicã localã cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã modificarea Anexei nr. 2 a Hotãrârii Consiliului Local nr. 145/2005, în sensul modificãrii preturilor de valorificare cãtre terti a florilor tãiate, produse în serele Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, conform Anexei nr. 1 la prezenta.

Art. 2

Administratia Domeniului Public si Privat va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 3

Directia Administratie publicã, Juridic – Contencios va aduce la cunostintã publicã prezenta hotãrâre.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 27 iulie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Cãtãlin Popescu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu