Hotărârea nr. 172/2006

Hotãrârea nr. 172 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Regiei de Transport Public Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 172

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006

al Regiei de Transport Public Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti :

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti privind bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006;

având în vedere art. 1 din Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 107/31.08.2004 prin care se aprobã ca din veniturile proprii ale Bugetului local al Municipiului Ploiesti sã se asigure la transportul urban de cãlãtori protectie socialã conform Anexelor nr. 2 si 3;

având în vedere prevederile Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 13 din 1 februarie 2006 si Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 21/02.03.2005, privind acordarea de gratuitãti anumitor categorii de cãlãtori si a Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 34/30.03.2005, privind fundamentarea subventiei generate de gratuitãtile acordate acestor categorii de cãlãtori;

            având în vedere prevederile Legii nr. 379/15.12.2005, Legea Bugetului de stat pe anul 2006 si Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 45/05.06.2003, privind finantele publice locale, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

            în temeiul art. 38 alin.1 si alin. 2 lit. d, art.46 alin. 1 si alin. 3 al Legii nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Corespunzãtor, se rectificã Bbugetul local al Municipiului Ploiesti în sensul diminuãrii fondului de rezervã cu suma de 1.300.000 lei si majorarea subventiilor aferente transportului cu aceeasi sumã.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 27 iulie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Cãtãlin Popescu

 

Contrasemneazã

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu